JAK SE STÁT ČLENEM

1. Zaplatit členský příspěvek
Způsob platby – pouze převodem na účet RAIFFEISEN BANK 612196606 / 5500
Zpráva pro příjemce – ČP 2020+jméno člena

2. Vyplnit přihlášku
Vytisknout si přihlášku (přihláška do spolku je níže)

Vyplnit a odeslat společně s kopií o zaplacení členského příspěvku a kopií očkovacího průkazu(očkování) na adresu:

STRONGBULL z.s., Renáta Choltová, Bryksova 947/21, Praha 9 198 00

Členství bude platné dnem připsání platby na účet.

 

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

STANDARD

Majitel + 1 pes ………....….550,-
Majitel + 2 a více psů……..750,-

PREMIUM

Majitel + 1 pes……..........1.000,-
Majitel + 2 a více psů…..1.500,-

 

VÝHODY ČLENSTVÍ

STANDARD

Bull sporty ZÁVOD
-na každém závodě sleva 50,- na všech disciplínách pro každého psa


Coursing ZÁVOD
-na každém závodě sleva 100,-Kč pro každého psa

 

PREMIUM

Bull sporty ZÁVOD
-na každém závodě sleva 50,-Kč na všech disciplínách pro každého psa
-uvítací balíček na všech závodech
-nebudete muset na PŘEJÍMKU (Vaše podklady budou uloženy a jen se budou aktualizovat…..hlavně očkování), pokud bude nutné vážení, proběhne před disciplínou
-budete mít přístup k mobilní aplikaci, která bude jen pro PREMIUM
-ZDARMA jeden trénink s trenérem v DAB (určeno hlavně pro začátečníky)


Coursing ZÁVOD
-na každém závodě sleva 100,-Kč pro každého psa
-uvítací balíček na všech závodech
-nebudete muset na PŘEJÍMKU (Vaše podklady budou uloženy a jen se budou aktualizovat…..hlavně očkování)
-budete mít přístup k mobilní aplikaci, která bude jen pro PREMIUM

 


-Člen klubu obdrží průkazku s číslem. Při zaplacení v roce 2020 bude členství o rok prodlouženo.(a následně každý rok)
-Platba musí být provedena do 31.1. daného roku. Při nezaplacení bude členství zrušeno a nebudete moci využívat výhody jednotlivých členství

 

PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU


 

STANOVY STRONGBULL z.s.


Čl. I
Základní ustanovení

 • Název: STRONGBULL z.s. (dále jen „spolek“)
 • Sídlo: Bryksova 947/21, Černý Most, 198 00 Praha
 • Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.


Čl. II
Účel spolku

 • Základním účelem a hlavní činností spolku je:
 1. všestranné sportovní vyžití zájemců o chov a výcvik psů z řad dospělých
  a mládeže v souladu s posláním a cíli mezinárodní kynologické organizace FCI, ale i málopočetných a neuznaných plemen;
 2. organizování cvičitelů, chovatelů, příznivců chovu, výcviku psů a milovníků
  přírody ke společné činnosti zaměřené na zvyšování teoretických znalostí
  a praktických návyků ve výchově a výcviku psů a dalších kynologických
  a sportovních aktivit (účast na výstavách, bonitacích, soutěže ve výcviku psů);
 3. poskytování informací členům i nečlenům spolku, týkající se výchovy, výcviku
  a péče o zdraví psů a pomoc při výběru vhodného plemene;
 4. metodická a sovětová činnost v kynologii;
 5. spolupráce se všemi kluby chovatelů psů a milovníků přírody včetně spolků
  s tělesnými a mentálními postiženími;
 6. organizování zájmových a výkonnostních soutěží, chovatelských výstav,
  výcvikových dnů, ale i výletů do přírody.


Čl. III
Orgány spolku

 • Orgány spolku jsou:
 1. členská schůze, jako orgán poradní;
 2. výbor, jako orgán nejvyšší;
 3. předsednictvo, jako kolektivní statutární orgán.


Čl. IV
Členská schůze

 • Členská schůze je poradním orgánem spolku. Členská schůze je složena ze všech členů spolku starších 18 let. Právnická osoba, která je členem spolku, vysílá na členskou schůzi jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci členské schůze).
 • Členskou schůzi svolává k zasedání výbor podle potřeby. Členská schůze se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle nebo na webových stránkách spolku.
 • Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň datum, místo a čas konání zasedání a program jednání členské schůze. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 15 dní před konáním
  zasedání členské schůze.
 • Výbor je rovněž povinen svolat členskou schůzi z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18 let. Nesvolá-li v tomto případě výbor členskou schůzi do 30 dnů
  od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze sám.
 • Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo
  svoláno.
 • Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů spolku, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných.
 • K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných,
  pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
 • O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat
  a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných.
 • Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího členské schůze spolku nebo pověřený člen výboru.
 • Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to v určených dnech
  a hodinách.


Čl. V
Výbor

 • Výbor je nejvyšším orgánem spolku.
 • Výbor má 3 členy. Členem výboru je vždy předseda a místopředseda, jakožto
  kolektivní statutární orgán spolku.
 • Prvními členy výboru jsou zakládající členové:
 1. Renáta Choltová,
 2. Markéta Bachánková
 3. Tomáš Žižka.
 • V případě odstoupení člena z funkce nebo úmrtí si zbylí členové výboru chybějícího člena kooptují.
 • Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo
  nemůže činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
 • Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
  K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.
 • Výbor zejména:
 1. organizuje a řídí činnost spolku;
 2. schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku;
 3. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy;
 4. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze
  či rozdělení;
 5. rozhoduje o změně stanov, včetně změny názvu, sídla a symboliky spolku;
 6. volí a odvolává předsedu a místopředsedu;
 7. schvaluje výsledek hospodaření;
 8. rozhoduje o dispozicích s majetkem spolku;
 9. určuje hlavní směry činnosti spolku;
 10. schvaluje výši a splatnost členských příspěvků;
 11. rozhoduje o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.


Čl. VI
Předsednictvo

 • Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem spolku. Předsednictvo má dva
  členy, a to předsedu a místopředsedu. Členové předsednictva jsou voleni/odvoláváni na dobu neurčitou.
 • Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek každý samostatně.
 • Předseda a místopředseda se podepisují jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.


Čl. VII
Členství

 • Členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet
  na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.
 • O přijetí člena rozhoduje výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem
  o členství. Výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
 • Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor
  a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují
  či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výbor.
 • Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu organizaci,
  které je spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména
  v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem
  zpřístupněny.
 • Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení
  s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
 • Každý člen spolku má právo:
 1. účastnit se činnosti spolku;
 2. být informován o činnosti spolku;
 3. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku;
 4. podílet se na řízení spolku;
 5. účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena;
 6. volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov,
  v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let;
 7. ukončit kdykoli své členství.
 • Každý člen spolku má povinnost zejména:
 1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní
  činnosti spolku;
 2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku;
 3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí spolku;
 4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho
  činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku;
 5. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související
  s členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle
  stanov rozhodl;
 6. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 • Členství ve spolku zaniká:
 1. vystoupením člena;
 2. vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení, na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;
 3. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností;
 4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;
 5. zánikem spolku bez právního nástupce.
 • O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Rozhodnutí
  o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho
  bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.


Čl. VIII
Majetek a hospodaření

 • Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
 1. členské příspěvky;
 2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;
 3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností;
 4. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů;
 5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.;
 • Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva
  k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor.
 • Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis.
  Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace
za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje výbor.

Tyto stanovy byly projednány a schváleny na ustavující chůzi dne 24. 11. 2017.


V Praze, dne 24. 11. 2017

…………………………………..        …………………………………..          …………………………………..
          Tomáš Žižka                               Markéta Bachánková                         Renáta Choltová
       Zakládající člen                                     Předseda                                       Místopředseda


 
Coursing Tvorba stranek pro chovatele Tvorba stranek pro chovatele